dimecres, 6 de juliol de 2016

Subvencions públiques al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública


Avui dia, la societat reclama que les administracions i les entitats associatives s'organitzen d'acord amb criteris de transparència i posen a disposició del ciutadà l'accés a la informació pública i mecanismes de participació. Per tal de promoure aquest esforç, la Generalitat Valenciana ha publicat la següent Ordre:

ORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOCV núm. 7798 de 06.06.2016).

I la corresponent convocatòria per a l'any 2016:

RESOLUCIÓ de 27 de juny 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives d'entitats locals) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. [2016/5028] (DOCV núm. 7820 de 04.07.2016)


Com es diu al seu Preàmbul: La publicació i entrada en vigor en l'àmbit estatal de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i, en l'àmbit autonòmic, de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, implica per a les administracions públiques el compliment de determinats objectius entre els quals es troba incrementar i reforçar la transparència en l'activitat pública mitjançant l'articulació d'una sèrie d'obligacions de publicitat activa, i el reconeixement i garantia de l'accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació pública.

I també: Amb aquest fi, la Generalitat ha definit entre les seues línies d'actuació i objectius, la regulació i posterior concessió d'ajudes adreçades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, al teixit associatiu, als centres valencians en l'exterior (CEVEX), i a les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes en la Comunitat.

Aquesta Ordre estableix les bases per a la concessió de les subvencions i ajudes per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, en els següents àmbits:

► Subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), de la Comunitat Valenciana.

► Subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana.

► Subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions.

► Subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions.

El procediment de concessió d'aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

L'Ordre preveu dues modalitats d'actuació:

► Projectes i actuacions que fomenten la participació ciutadana i l'enfortiment del teixit associatiu (Modalitat 1).

► Projectes i actuacions que promoguen i fomenten la transparència i l'accés dels ciutadans a la informació pública (Modalitat 2).

En nuvool.com som conscient de la dificultat que suposa la implantació de mecanismes de transparència i participació en una entitat administrativa o associativa. Per això, oferim la nostra experiència per a elaborar projectes d'actuació i per a sol·licitar les subvencions quan es convoquen.

Creiem que la implantació de polítiques i estratègies de transparència i participació exigeix l'aplicació de les noves tecnologies d'informació i comunicació, en les quals nuvool.com compta amb experts qualificats.

nuvool.com us ofereix l'elaboració d'una proposta ajustada a les característiques i necessitats de cada entitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada