Règim d'edició

L'edició d'aquest bloc és una iniciativa de l'Àrea d'actualitat de REHABILITAR. Es regeix per les següents condicions d'ús i edició:
 • L'objectiu d'aquest bloc és servir de tauler general d'informació i opinió de la xarxa REHABILITAR.
 • La seua temàtica és àmplia i diversa, però amb un denominador comú: la gestió i la promoció de la rehabilitació dels habitatges, en totes les seues vessants. Això inclou la rehabilitació constructiva i estructural dels edificis, l'aprofitament d'espais comuns, la implantació d'energies renovables i de plans d'eficiència energètica, la gestió econòmica de les comunitats de propietaris, el seu finançament, la recerca de possibles fonts d'ingressos, la promoció d'habitatges, la gestió de serveis comuns i moltes altres.
 • Els autors de les entrades del bloc són col·laboradors convidats pel consell de redacció. La llista completa dels autors del bloc pot consultar-se en l'apartat Contribuïdors de la barra lateral.
 • El bloc està obert a col·laboracions externes. Si us interessa publicar entrades en el bloc, sol·liciteu-ho al consell de redacció, enviant un correu a actualitat@rehabi-li-tar.com, amb l'adreça de correu electrònic que voleu fer servir per a identificar-vos i amb el vostre perfil públic.
 • Qualsevol persona identificada pot fer comentaris a les entrades.
 • Les opinions manifestades en les entrades i comentaris del bloc són responsabilitat dels seus autors.
 • L'opinió de REHABILITAR es distingeix amb l'etiqueta Editorial. El consell de redacció es reserva el dret a retirar entrades i comentaris quan els considere inadequats o quan no s'ajusten a la temàtica i interessos del bloc.
 • El consell de redacció entén que els autors de les entrades i comentaris tenen el dret de reproducció dels textos i imatges que hi publiquen.
 • L'extensió de les entrades queda a criteri del seu autor. No obstant, si l'entrada ocupa més de quinze línies, aproximadament, s'insertarà una cancel·lació de salt, de manera que només les primeres quinze apareguen en la pàgina principal del bloc. El consell de redacció es reserva el dret de fer aquesta inserció, si l'autor no la fa.
 • El consell de redacció vol cridar l'atenció dels autors de les entrades sobre la utilitat i funcionalitat de les etiquetes i els recomana que les facen servir amb profusió. Abans de fer-ho, convé revisar el núvol d'etiquetes de la barra lateral, per tal d'evitar duplicitats. El consell de redacció del bloc es reserva el dret d'etiquetar o manipular les etiquetes de les entrades, de cara a facilitar la cerca als lectors del bloc; també es recomana l'etiquetatge de les imatges insertades.
 • Les entrades i comentaris poden escriure's en qualsevol idioma. El traductor automàtic de la barra lateral pot servir d'ajuda als lectors del bloc, però no garanteix uns resultats sempre satisfactoris i pot confondre el sentit del text original.
 • REHABILITAR ofereix el servei d'aquest bloc als seus clients, com a plataforma d'informació i comunicació en relació amb la marxa dels treballs encarregats. No obstant això, aquest bloc no pretén substituir els canals formals de comunicació i resolució d'incidències amb el client. Es tracta, simplement, d'un canal auxiliar i complementari de comunicació, ràpid, àgil i còmode. En el bloc no es consignaran dades personals ni qüestions que afecten els interessos i la privacitat dels nostres clients, d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, el nostre compromís de confidencialitat és complet.
 • Aquest bloc de REHABILITAR s'edita en règim de drets Creative Commons. Per tant, els textos publicats es poden copiar, distribuir i transmetre públicament i lliurement, sempre sota les condicions següents:
  • Cal esmentar-ne la font.
  • Cal respectar-ne la contextualització original.
  • No se'n pot fer un ús comercial.
  • No se'n pot fer obra derivada.

Llicència de Creative CommonsAquesta és la tercera edició del règim d'edició del bloc, gener 2018
Consell de redacció del bloc de l'Àrea d'actualitat de REHABILITAR

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada